Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės

Bendrosios nuostatos

  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis, bei pažymėjus varnelę prie teiginio Su „wakeboards.lt“ Taisyklėmis susipažinau ir sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „wakeboards.lt“ susijusios nuostatos.
  2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo „wakeboards.lt“ puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurios buvo užsakytos po Taisyklių pakeitimo. Ši taisyklių redakcija galioja nuo 2021 m. gruodžio mėnesio 13 dienos.
  3. Pirkti mūsų internetinėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai.
  4. Pirkėjas, sutikdamas su „wakeboards.lt“ Taisyklėmis, patvirtina, kad, jis turi teisę pirkti prekes „wakeboards.lt“ internetinėje parduotuvėje.

Asmens duomenų apsauga

  1. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „wakeboards.lt“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas praneša, šioje sutartyje aptarta tvarka, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
  2. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas) būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje wakeboards.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, net ir tuo atveju, jei užsiregistravęs neišsirinks jam tinkamos prekės. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  3. Bet kokiems Pirkėjo duomenims, kurie yra susiję su asmens duomenimis ir kurie yra pateikiami Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, taikomos Pardavėjo asmens duomenų apsaugos taisyklės, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti”.
  2. „wakeboards.lt“ nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį.
  3. Laikoma, kad „wakeboards.lt“ patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
  4. Kiekviena pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma „wakeboards.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

  1. Pirkėjo teisės:
   1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje „wakeboards.lt“ šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
   2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve „wakeboards.lt“, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
    1. prekių, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;
    2. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes;
    3. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus.
  2. Pirkėjo įsipareigojimai:
   1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
   2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
   3. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve „wakeboards.lt“, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

  1. Pardavėjo teisės:
   1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis „wakeboards.lt“ arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
   2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
   3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą – banko pavedimu/elektroninės bankininkystės sistema, nesumoka už prekes per 4 (keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo.
  2. Pardavėjo įsipareigojimai:
   1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „wakeboards.lt“ teikiamomis paslaugomis.
   2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
   3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo pasirinktu adresu, šioje sutartyje aptartomis ir prekės aprašyme numatytomis sąlygomis.
   4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. Visos kainos nurodytos su PVM.
  2. Pirkėjas atsiskaito už prekes pavedimu/internetinės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į  wakeboards.lt banko sąskaitą.
  3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Pardavėjas, tik gavęs apmokėjimą už prekes pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradeda skaičiuoti prekių pristatymo terminą.
  4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti atsiskaitymo būdus, apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje.

Prekių pristatymas

  1. Prekės Pirkėjui pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo „wakeboards.lt“ prekių atsiėmimo punkte.
  3. Pardavėjas pristato prekes pats arba naudodamasis partnerių paslaugomis:
   1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
   2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  4. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte:
   1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, esančiame adresu Rungos g. 13, Elektrėnai.
   2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, skaičiuojant nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
   3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
  5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pardavėjo kaltės arba dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių.
  6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, ir Pardavėjo gali būti koreaguojami vienašališkai. Pirkėjas yra nedelsiant informuojamas apie jo užsakytų prekių pristatymo termino pasikeitimą.
  7. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (PVM Sąskaitoje – faktūroje), laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.
  9. Pirkėjas pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

Prekių kokybės garantija, grąžinimas ir keitimas

  1. Kiekvienos „wakeboards.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  2. Pardavėjas visoms „wakeboards.lt” internetinėje parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikia 6 (šešių) kalendorinių mėnesių, skaičiuojamų nuo įsigijimo datos, daiktų kokybės garantiją, kurią nustato Pardavėjas, atsižvelgdamas į  konkrečios prekės gamintojo ir/ar tiekėjo suteiktą prekės garantiją.
  3. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, tačiau priima garantines prekes „wakeboards.lt“ prekių atsiėmimo punkte adresu Rungos g. 13, Elektrėnai.
  4. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  5. Norėdamas grąžinti prekę šių Taisyklių numatytais atvejais, Pirkėjas turi pateikti rašytinę pretenziją, nurodant grąžinimo priežastį, bei pateikti ją kartu su grąžinama preke.
  6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
   5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir rašytinę pretenziją.
   6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  7. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu (sezono metu) Rungos g. 13, Elektrėnai, darbo dienomis ir savaitgaliais nuo 12.00 iki 19.00 valandos, ne sezono metu suderinus su pardavėju prekės grąžinimo vietą Vilniaus mieste, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis Pardavėjo veiklos vykdymo adresu. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šių Taisyklių straipsnio „Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai“ 4.1.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.
  8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

Apsikeitimas informacija

  1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia šiose Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu/registruotu paštu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. paštu.

Atsakomybė

  1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „wakeboards.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
  7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

Baigiamosios nuostatos

  1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.